การแปลผลการทดสอบสมรรถภาพด้วยการเดิน 6 นาที

เมตร

ระยะทางที่เดินได้: เมตร คิดเป็น: % ของค่าปกติ
ระยะทางที่ควรเดินได้: เมตร