แจ้งเพื่อทราบ! สามารถค้นหาย้อนหลังได้ 1 ปี(365 วัน) นับจากวันปัจจุบัน
หน้าแรกกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

“การประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566”

12 กันยายน 2566


“การประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566”
การประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ครั้งที่ 9/2566

08 กันยายน 2566


การประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ครั้งที่ 9/2566

07 กันยายน 2566


"การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566" ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566

06 กันยายน 2566


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

08 สิงหาคม 2566


การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

27 กรกฏาคม 2566


การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (บันได 7 ขั้น) ในการป้องกันเบาหวานรายใหม่ เขตสุขภาพที่ 10

26 มิถุนายน 2566


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (บันได 7 ขั้น) ในการป้องกันเบาหวานรายใหม่ เขตสุขภาพที่ 10
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ขอกราบอนุโมทนาบุญ กับ หลวงปู่แสง ญาณวโร (พระอาจารย์แสง จันดะโชโต)

25 มิถุนายน 2566


โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ขอกราบอนุโมทนาบุญ กับ หลวงปู่แสง ญาณวโร (พระอาจารย์แสง จันดะโชโต)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ เชิงบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 10” ระยะที่ 2

23 มิถุนายน 2566


การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวิจัย “การพัฒนาต่อยอดเพื่อขยายผลรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ เชิงบูรณาการของเขตสุขภาพที่ 10” ระยะที่ 2
การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16 มิถุนายน 2566


การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมการพัฒนาโรงพยาบาลหน่วยฝึกแพทย์เพิ่มพูนทักษะในการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

14 มิถุนายน 2566


การประชุมการพัฒนาโรงพยาบาลหน่วยฝึกแพทย์เพิ่มพูนทักษะในการดูแลแพทย์เพิ่มพูนทักษะ
กิจกรรม “รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” 31 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

30 พฤษภาคม 2566


กิจกรรม “รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” 31 พฤษภาคม 2566 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ