แจ้งเพื่อทราบ! ข้อมูลจะแสดงในปีล่าสุด และสามารถเลือกปีอื่นๆได้จากเมนูด้านล่าง
หน้าแรกITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA รพท.อำนาจเจริญ 2566

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกาศรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosMdUn21703256685301.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 20 มีนาคม 2566
2 MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 2. มีรายงานการประเมินฯ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosxURDk2003256615649.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosesPO6Z2003256615649.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosghIipHN2003256615649.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 20 มีนาคม 2566
3 MOIT6 (นโยบาย) ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.1 มีบันทึกข้อความ 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathoso2hEt2003256620452.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosmVtj1l2003256620452.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos7mBBTNU2003256620452.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 20 มีนาคม 2566
4 MOIT6 (แผน) ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosASZ952003256621030.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos3Idqsa2003256621030.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosVJKileC2003256621030.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 20 มีนาคม 2566
5 MOIT7 (ดีเด่น/ดีมาก) หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ 1. มีบันทึกข้อความ 2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosuGsvF2003256622409.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos4flClW2003256622409.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosHkNCB7a2003256622409.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosiAASZFer2003256622409.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 20 มีนาคม 2566
6 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ 1. มีบันทึกข้อความ 2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosskpJ52003256623010.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathostNBKif2003256623010.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosHEJSDtX2003256623010.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosfy2aVoP62003256623010.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosaJx0BgtOv2003256623010.pdf 20 มีนาคม 2566
7 MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos5o0LaMCmpH200325662023.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosRRBWBCa7F6200325662023.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosdvY3qA9dad200325662023.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosElmPcFhC0e200325662023.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 20 มีนาคม 2566
8 MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosmkqnl1303256632602.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 13 มีนาคม 2566
9 MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2.2 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 1 https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosDjgnK1003256635806.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos7ZlBk41003256635806.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos8TN9L301003256635806.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 10 มีนาคม 2566
10 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathoshrkim0903256685507.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosANWTGr0903256685507.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosfGGPuTs0903256685507.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 09 มีนาคม 2566
11 MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosVbu4k0903256685741.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosnW4ohj0903256685741.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosuI6qXhB0903256685741.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 09 มีนาคม 2566
12 MOIT8 (บันทึก+ โครงการ) หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosKOC2POaHpL130325667001.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 09 มีนาคม 2566
13 MOIT8 หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย 3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosPbKXG0903256690500.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosknTGbQ0903256690500.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathoszJYgchx0903256690500.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosCz8hKPNl0903256690500.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosWsla2YA3y0903256690500.pdf 09 มีนาคม 2566
14 MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบน 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosTbF6F1402256635741.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos1aDzoi1402256635741.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos76PtNRp1402256635741.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosmTgJ7pk41402256635741.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 14 กุมภาพันธ์ 2566
15 MOIT15 -1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. มีบันทึกข้อความ 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosp0mBh1402256642536.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosdWeFLQ1402256642536.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos71aVMep1402256642536.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 14 กุมภาพันธ์ 2566
16 MOIT15 -2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุด 2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos6qM8DtzwCr130325667057.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosN9agsDql9u130325667057.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosRR2WyR6ct8130325667057.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 14 กุมภาพันธ์ 2566
17 MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน 1. มีบันทึกข้อความ 2. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 3. มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos2btod1402256685934.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosWM2eVK1402256685934.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosTSkWYkX1402256685934.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathoso2WH0Suk1402256685934.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosZpEdozqNZ1402256685934.pdf 14 กุมภาพันธ์ 2566
18 MOIT4 (ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ) หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosvUJxu2812256530256.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosOdkPNe2812256530256.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosLCcjC4s2812256530256.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosW2EiOrBh2812256530256.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosuBAbuhQyd2812256530256.pdf 28 ธันวาคม 2565
19 MOIT4 (2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ) หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos9B8B22812256531153.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosXBzETu2812256531153.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosP0wmM6q2812256531153.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 28 ธันวาคม 2565
20 MOIT4 ( 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญ) หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathoszhrVH2812256531638.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosGsTSnb2812256531638.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosFHOwtYm2812256531638.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 28 ธันวาคม 2565
21 MOIT 2 -18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosXkMTJ2812256533320.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 28 ธันวาคม 2565
22 สขร. เดือน ตุลาคม 2566 https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosfmYV32612256515358.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 26 ธันวาคม 2565
23 สขร. เดือน พฤศจิกยน 2566 https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosjDhy42612256515434.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 26 ธันวาคม 2565
24 MOIT 21 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ของผู้ปฏิบัติงาน และของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1.เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2.เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3.เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosOBtS70912256563806.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 09 ธันวาคม 2565
25 MOIT1 (รายงานการกำกับติดตาม) หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos2SkNi0712256522843.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosXmFWCR0712256522843.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 07 ธันวาคม 2565
26 MOIT1 (แบบฟอร์มการเผยแพร่) หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathos55RWp0712256523124.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 07 ธันวาคม 2565
27 MOIT2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosT7nmD0712256523856.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 07 ธันวาคม 2565
28 MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2 (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม) 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อม https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathostH1Uw2211256513745.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosmaMaJl2211256513745.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosQ1RatcM2211256513745.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathosE3vucoZI2211256513745.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ 22 พฤศจิกายน 2565
29 MOIT 1 (รายงานการกำกับติดตาม) หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกาหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) https://amnathos.moph.go.th/file_news/amnathoswilt20212256542848.pdf https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/ https://amnathos.moph.go.th/file_news/