แจ้งเพื่อทราบ! ข้อมูลจะแสดงในปีล่าสุด และสามารถเลือกปีอื่นๆได้จากเมนูด้านล่าง
หน้าแรกITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ITA รพท.อำนาจเจริญ 2566

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 MOIT10 (รอบ 12 ด.) หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 02 กันยายน 2566
2 MOIT16 (ชมรม รอบ 12 ด.) หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 30 สิงหาคม 2566
3 MOIT16 (รอบ 12 ด.) หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 28 สิงหาคม 2566
4 MOIT17 (ไตรมาสที่ 4) หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ 21 สิงหาคม 2566
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 17 สิงหาคม 2566
6 MOIT22 (รายงานการกำกับติดตาม) หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09 สิงหาคม 2566
7 MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ 04 สิงหาคม 2566
8 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระบบรายงาน ฯ (msrs) 04 สิงหาคม 2566
9 MOIT7 (รอบ1-66) หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ 30 มิถุนายน 2566
10 MOIT4 (รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3) หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 มิถุนายน 2566
11 MOIT5 (มี.ค. 66) หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 มิถุนายน 2566
12 MOIT5 (เม.ย.-พ.ค. 66) หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 มิถุนายน 2566
13 MOIT 11 ( 1 - 2 ) หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน 23 มิถุนายน 2566
14 MOIT 11 (2-7) หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน 23 มิถุนายน 2566
15 ประกาศรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 มีนาคม 2566
16 MOIT13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 20 มีนาคม 2566
17 MOIT6 (นโยบาย) ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 มีนาคม 2566
18 MOIT6 (แผน) ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 มีนาคม 2566
19 MOIT7 (ดีเด่น/ดีมาก) หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ 20 มีนาคม 2566
20 MOIT17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ 20 มีนาคม 2566
21 MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) 20 มีนาคม 2566
22 MOIT10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 13 มีนาคม 2566
23 MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 10 มีนาคม 2566
24 MOIT19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 09 มีนาคม 2566
25 MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 09 มีนาคม 2566
26 MOIT8 (บันทึก+ โครงการ) หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 09 มีนาคม 2566
27 MOIT8 หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 09 มีนาคม 2566
28 MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ 14 กุมภาพันธ์ 2566
29 MOIT15 -1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566
30 MOIT15 -2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566
31 MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน 14 กุมภาพันธ์ 2566
32 MOIT4 (ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ) หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ธันวาคม 2565
33 MOIT4 (2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ) หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28 ธันวาคม 2565
34 MOIT4 ( 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญ) หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2566 28 ธันวาคม 2565
35 MOIT 2 -18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 28 ธันวาคม 2565
36 สขร. เดือน ตุลาคม 2566 26 ธันวาคม 2565
37 สขร. เดือน พฤศจิกยน 2566 26 ธันวาคม 2565
38 MOIT 21 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ของผู้ปฏิบัติงาน และของผู้บริหารต่อสาธารณชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 09 ธันวาคม 2565
39 MOIT1 (รายงานการกำกับติดตาม) หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 07 ธันวาคม 2565
40 MOIT1 (แบบฟอร์มการเผยแพร่) หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 07 ธันวาคม 2565
41 MOIT2 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 07 ธันวาคม 2565
42 MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 22 พฤศจิกายน 2565
43 MOIT 1 (รายงานการกำกับติดตาม) หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกาหนดมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน