แจ้งเพื่อทราบ! สามารถค้นหาย้อนหลังได้ 1 ปี(365 วัน) นับจากวันปัจจุบัน
หน้าแรกกฎหมายที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 09 สิงหาคม 2566
2 การกระทำผิด+ข้อระวังเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง+การเงินบัญชี 05 เมษายน 2566
3 คำอธิบายระเบียบฯ เงินบำรุงของหน่วยบริการ พ.ศ.2562 และที่แก้ไข 05 เมษายน 2566
4 จุลสารข่าวสารวินัย ปี 2566 21 มีนาคม 2566
5 (ไฟล์ PDF) เอกสารประกอบคำบรรยาย อบรมวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบฯ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
6 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ (ล่าสุด 2566) 01 กุมภาพันธ์ 2566
7 หลักเกณฑ์การเรี่ยไร + ระเบียบ นร. การให้หรือรับของขวัญ 01 กุมภาพันธ์ 2566
8 กฏกระทรวงเกี่ยวกับโรงพยาบาลผุ้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ 01 กุมภาพันธ์ 2566
9 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 14 ธันวาคม 2565
10 กฏหมายสาธารณสุข 02 ธันวาคม 2565