แจ้งเพื่อทราบ! สามารถค้นหาย้อนหลังได้ 1 ปี(365 วัน) นับจากวันปัจจุบัน
หน้าแรกข่าวสารโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ข่าวสารโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 24 กุมภาพันธ์ 2566
2 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (กล่องโต้ตอบออนไลน์) 23 กุมภาพันธ์ 2566
3 ผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบฯ 2565 24 พฤศจิกายน 2565
4 นโยบายของผู้บริหารและทิศทางการพัฒนา 24 พฤศจิกายน 2565
5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 24 พฤศจิกายน 2565
6 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 24 พฤศจิกายน 2565
7 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนทุกรูปแบบ 24 พฤศจิกายน 2565
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 24 พฤศจิกายน 2565
9 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 24 พฤศจิกายน 2565
10 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 24 พฤศจิกายน 2565
11 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 23 พฤศจิกายน 2565
12 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 23 พฤศจิกายน 2565
13 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 23 พฤศจิกายน 2565
14 โครงสร้างโรงพยาบาลอำนาจเจริญ 23 พฤศจิกายน 2565
15 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม รพ.อำนาจเจริญ 23 พฤศจิกายน 2565
16 ประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 18 พฤศจิกายน 2565
17 เปิดให้บริการ คลินิกฝังเข็ม 03 พฤศจิกายน 2565
18 เปิดให้บริการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 03 พฤศจิกายน 2565
19 งบทดลองเดือน กันยายน 2565 และรายละเอียดบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 26 ตุลาคม 2565
20 งบทดลองจาก GFMIS ปีงบประมาณ 2565 และรายละเอียดบัญชีสำค้ญของงบทดลอง 26 ตุลาคม 2565