แจ้งเพื่อทราบ! สามารถค้นหาย้อนหลังได้ 1 ปี(365 วัน) นับจากวันปัจจุบัน
หน้าแรกประกาศสรรหาบุคคล

ประกาศสรรหาบุคคล

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 30 พฤศจิกายน 2566
2 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 27 พฤศจิกายน 2566
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน )พยาบาลวิชาชีพ 16 พฤศจิกายน 2566
4 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 พฤศจิกายน 2566
5 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะครั้ง 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 10 พฤศจิกายน 2566
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 10 พฤศจิกายน 2566
7 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 03 พฤศจิกายน 2566
8 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 27 ตุลาคม 2566
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 25 ตุลาคม 2566
10 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 25 ตุลาคม 2566
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 12 ตุลาคม 2566
12 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ , พนักงานประจำตึก , พนักงานเก็บเอกสาร 04 ตุลาคม 2566
13 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 28 กันยายน 2566
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวันเวลาสอบ ต.นักสังคมสงเคราะห์ ต.พนักนักงานประจำตึก ต.พนักงานเก็บเอกสาร 27 กันยายน 2566
15 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษฯ 25 กันยายน 2566
16 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ พนักงานประจำตึก พนักงานเก็บเอกสาร 08 กันยายน 2566
17 ขอแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ 05 กันยายน 2566
18 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ 05 กันยายน 2566
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 01 กันยายน 2566
20 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ 30 สิงหาคม 2566
21 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุข 30 สิงหาคม 2566
22 ขอขยายเวลาประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ . ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 21 สิงหาคม 2566
23 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาแลพเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ 16 สิงหาคม 2566
24 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ฯ 16 สิงหาคม 2566
25 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 04 สิงหาคม 2566
26 ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 27 กรกฏาคม 2566
27 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ( รายวัน ) 17 กรกฏาคม 2566
28 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างเทคนิค 03 กรกฏาคม 2566
29 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการ 26 มิถุนายน 2566
30 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ วันเวลาสถานที่ประเมิน ฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และนายข่างเทคนิค 23 มิถุนายน 2566
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 20 มิถุนายน 2566
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 09 มิถุนายน 2566
33 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 09 มิถุนายน 2566
34 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างเทคนิค 07 มิถุนายน 2566
35 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ 07 มิถุนายน 2566
36 รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 31 พฤษภาคม 2566
37 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานบริการ 29 พฤษภาคม 2566
38 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 23 พฤษภาคม 2566
39 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ 16 พฤษภาคม 2566
40 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ 10 พฤษภาคม 2566
41 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 09 พฤษภาคม 2566
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 04 พฤษภาคม 2566
43 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ฯ ในตำแหน่งพนักงานบริการ 02 พฤษภาคม 2566
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 02 พฤษภาคม 2566
45 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 26 เมษายน 2566
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 26 เมษายน 2566
47 แก้ไข ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่องแก้ไขประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 เมษายน 2566
48 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 18 เมษายน 2566
49 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ 18 เมษายน 2566
50 ประกาศโรงพยาบาลอำานาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวันวันเวลาสถานที่ในการประเมิน ฯ พนักงานสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (2) 12 เมษายน 2566
51 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานบริการ 04 เมษายน 2566
52 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 03 เมษายน 2566
53 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 มีนาคม 2566
54 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 30 มีนาคม 2566
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณ ฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิณ ควารู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานบริการ 24 มีนาคม 2566
56 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 23 มีนาคม 2566
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 20 มีนาคม 2566
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ฯพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 20 มีนาคม 2566
59 ประกาศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ) 14 มีนาคม 2566
60 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ 13 มีนาคม 2566
61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 10 มีนาคม 2566
62 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) 02 มีนาคม 2566
63 ประกาสโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ต.พยาบาลวิชาชีพ ต.พนักงานเปล 02 มีนาคม 2566
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 28 กุมภาพันธ์ 2566
65 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 28 กุมภาพันธ์ 2566
66 ประกาศโรงพยาบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 20 กุมภาพันธ์ 2566
67 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 11 กุมภาพันธ์ 2566
68 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)3.66 09 กุมภาพันธ์ 2566
69 ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 01 กุมภาพันธ์ 2566
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)2.66 31 มกราคม 2566
71 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 มกราคม 2566
72 แก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 16 มกราคม 2566
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 มกราคม 2566
74 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 09 มกราคม 2566
75 ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 06 มกราคม 2566
76 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 05 มกราคม 2566
77 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 22 ธันวาคม 2565
78 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 14 ธันวาคม 2565
79 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 09 ธันวาคม 2565
80 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารฯ และกำหนกวันเวลา สถานที่สอบ ฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ซักฟอก) 07 ธันวาคม 2565
81 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 06 ธันวาคม 2565